Πέμπτη, 9 Ιουλίου 2015

Αριθμός εισακτέων στις αστυνομικές σχολές


Συμπληρωματικά, ως προς την 6501/1/210 από 10-3-2015 κανονιστική μας πράξη - προκήρυξη [ανωτέρω (2) σχετική], που αναφέρεται στο αντικείμενο του θέματος. ΚΑΘΟΡΙΖΟΥΜΕ Τον αριθμό αστυνομικών που θα εισαχθούν στη Σχολή Αξιωματικών της Ελληνικής Αστυνομίας, ως ακολούθως:


1. Ο αριθμός των αστυνομικών (ανθυπαστυνόμοι, αρχιφύλακες, υπαρχιφύλακες και αστυφύλακες) που θα εισαχθούν στη Σχολή Αξιωματικών της Ελληνικής Αστυνομίας, κατά το ακαδημαϊκό έτος 2015-2016 καθορίζεται σε πενήντα τρεις (53). Από τον αριθμό αυτό:
α. Ποσοστό 10%, δηλαδή πέντε (5) θέσεις, θα καλυφθούν από υποψηφίους που θα συμμετάσχουν με το σύστημα εισαγωγής στην τριτοβάθμια εκπαίδευση ως απόφοιτοι προηγούμενου έτους του Ημερήσιου Γενικού Λυκείου ή Ημερήσιου Επαγγελματικού Λυκείου (ΕΠΑ.Λ.) της περίπτωσης α" της παραγράφου 1 του άρθρου 1 του ν. 3748/2009, χωρίς νέα εξέταση. Ειδικά για το ακαδημαϊκό έτος 2015-2016 δίνεται κατ' εξαίρεση το δικαίωμα συμμετοχής στο 10% των θέσεων εισακτέων και σε όσους είχαν συμμετάσχει στις πανελλαδικές εξετάσεις των ημερήσιων Λυκείων το έτος 2013. Οι θέσεις που αντιστοιχούν στο 10% του αριθμού εισακτέων κατανέμονται στους υποψήφιους του έτους 2013 σε ποσοστό 40% και στους υποψήφιους του έτους 2014 σε ποσοστό 60%.
β. Ποσοστό 90%, ήτοι σαράντα οκτώ (48) θέσεις, θα καλυφθούν από υποψηφίους που θα συμμετάσχουν με το σύστημα εισαγωγής στην τριτοβάθμια εκπαίδευση του Ημερήσιου Γενικού Λυκείου ή Ημερήσιου Επαγγελματικού Λυκείου (ΕΠΑ.Λ.) της περίπτωσης α" της παραγράφου 1 του άρθρου 1 του ν. 3748/2009, με εξετάσεις. 
2.    Από τον αριθμό των εισαγομένων, που καθορίζεται στην προηγούμενη παράγραφο, ποσοστό 10% προέρχεται από υποψηφίους των ειδικών κατηγοριών του άρθρου 42 του ν. 1481/1984 (Α"-152), όπως τροποποιήθηκε και ισχύει, «γονείς και τέκνα πολυτέκνων οικογενειών κ.τ.λ.» και ποσοστό 4% προέρχεται από υποψηφίους του ίδιου άρθρου «γονείς και τέκνα τρίτεκνων οικογενειών». 
3.   Κατά τον καθορισμό του αριθμού που αντιστοιχεί στο ποσοστό της προηγούμενης παραγράφου δεν λαμβάνονται υπόψη τα κλασματικά υπόλοιπα. Ο αριθμός των θέσεων που δεν συμπληρώνεται από υποψηφίους των ειδικών κατηγοριών της παρ. 2 καλύπτεται από τους υποψηφίους επιλαχόντες της γενικής κατηγορίας. Ομοίως, ο αριθμός των θέσεων που δεν καλύπτεται από υποψηφίους της κατηγορίας του Ημερήσιου Γενικού Λυκείου ή Ημερήσιου ΕΠΑ.Λ. χωρίς εξετάσεις, καλύπτεται από υποψηφίους της κατηγορίας του Ημερήσιου Γενικού Λυκείου ή Ημερήσιου ΕΠΑΛ με εξετάσεις και αντίστροφα. 
4.    Αναλυτικότερα ο αριθμός των εισακτέων αστυνομικών στη Σχολή Αξιωματικών Ελληνικής Αστυνομίας (ανδρών- γυναικών) κατανέμεται ως ακολούθως: 

Α. ΣΥΣΤΗΜΑ ΑΠΟΛΥΤΗΡΙΟΥ ΗΜΕΡΗΣΙΟΥ ΓΕΝΙΚΟΥ ΛΥΚΕΙΟΥ ΚΑΙ ΚΑΤΟΧΟΙ ΑΠΟΛΥΤΗΡΙΟΥ ΗΜΕΡΗΣΙΟΥ ΕΠΑ.Λ. ΤΗΣ ΠΕΡ. α' ΠΑΡ. 1 Άρθρο 1 Ν.3748/2009 ΓΙΑ ΤΟ 10% ΤΩΝ ΘΕΣΕΩΝ (Χωρίς νέα εξέταση)
 Υποψήφιοι έτους 2013   
α. Με σειρά επιτυχίας 2 
β. Ειδικών       κατηγοριών     (γονείς     και τέκνα πολύτεκνων οικογενειών κ.λπ.) -  
Ειδική Κατηγορία (γονείς και τέκνα τρίτεκνων οικογενειών) - 
Υποψήφιοι έτους 2014  
 α. Με σειρά επιτυχίας 3
 β. Ειδικών       κατηγοριών     (γονείς     και τέκνα πολύτεκνων οικογενειών κ.λπ.) -  
Ειδική Κατηγορία (γονείς και τέκνα τρίτεκνων οικογενειών) - 
ΣΥΝΟΛΟ 5 

ΣΧΟΛΗ ΑΞΙΩΜΑΤΙΚΩΝ Αστυνομικοί Υποψήφιοι 
Β. ΣΥΣΤΗΜΑ ΑΠΟΛΥΤΗΡΙΟΥ ΗΜΕΡΗΣΙΟΥ ΓΕΝΙΚΟΥ ΛΥΚΕΙΟΥ ΚΑΙ ΚΑΤΟΧΟΙ ΑΠΟΛΥΤΗΡΙΟΥ ΗΜΕΡΗΣΙΟΥ ΕΠΑ.Λ. ΤΗΣ ΠΕΡ. α' ΠΑΡ. 1 Άρθρο 1 Ν.3748/2009 (Με εξετάσεις) 
ΣΧΟΛΗ ΑΞΙΩΜΑΤΙΚΩΝ Αστυνομικοί Υποψήφιοι 
α. Με σειρά επιτυχίας 43 
β. Ειδικών κατηγοριών (γονείς και τέκνα πολύτεκνων οικογενειών κ.λπ.) 4   Ειδική Κατηγορία (γονείς και τέκνα τρίτεκνων οικογενειών) 1 
ΣΥΝΟΛΟ 48 . 
Της παρούσης να λάβουν γνώση ενυπόγραφα όλοι οι ενδιαφερόμενοι που έχουν δηλώσει συμμετοχή στις εξετάσεις και περιλαμβάνονται στην ανωτέρω (3) σχετική. Κατά τα λοιπά ισχύει η 6501/1/210 από 10-3-2015 προκήρυξη.


www.dikaiologitika.gr