Σάββατο, 29 Νοεμβρίου 2014

Αυτοδίκαιη αργία

Αθήνα, 29 Νοεμβρίου 2014 Αρ. Ποτ.: 303/2/21ε
Προς : Τις Πρωτοβάθμιες Οργανώσεις
Θέμα: «Αυτοδίκαιη αργία»
Σετ.: 1) Υπ' αριθ. 303/2/1 από 11/11/2013 έγγραφο Σ.Ε.Α.Υ. Αλεξανδρούπολης 2) Υπ' Άρι  302/2/21α από 20/11/2013 έγγραφό μας 3) Υπ' Άρι  303/2/1α από 29/01/2013 έγγραφο Σ.Ε.Α.Υ. Αλεξανδρούπολης 4) Υπ' Άρι. 303/2/21γ από 29/01/2014 έγγραφό μας
Συναδέλφισσες- Συνάδελφοι,
Σε συνέχεια των ανωτέρω σχετικών εγγράφων, σας αποστέλλουμε το υπ' Άρι  6004/15/9373-ζ' από 21-11-2014 έγγραφο του Κλάδου Διοικητικής Υποστήριξης & Ανθρώπινου Δυναμικού/Α.Ε.Α., που αφορά το αναγραφόμενο στο θέμα αντικείμενο και παρακαλούμε για την ενημέρωση των μελών σας.