Δευτέρα, 30 Μαρτίου 2015

Εκλογές Ε.Α.Υ.Θ. 22,23 Απριλίου στο Α.ΜΕ.Θ. και 24 στην Δ.Α.Ε.Θ. και ώρες από 09.00 έως 19.00!

                                                         Συνάδελφοι,
   Η από 27/3/2015 Γενική Συνέλευση της Ένωσης αποφάσισε οι εκλογές για όλα τα όργανα της Ένωσης, Δ.Σ., Ε.Ε., Αντιπρόσωποι, εκπρόσωποι στα Συμβούλια Μεταθέσεων ΓΑΔΘ, καθώς και στη νεοσύστατη Γραμματεία Γυναικών της Ένωσης να πραγματοποιηθούν τρεις (3) ημέρες και συγκεκριμένα τις 22,23, & 24 Απριλίου 2015 και ώρες από 09:00 έως 19:00 κάθε μέρα, τις δύο πρώτες ημέρες στο ΑΜΕΘ και την τρίτη στη ΔΑΕΘ.

  Η Γενική Συνέλευση και το Διοικητικό Συμβούλιο αποφάσισαν όπως όλες οι υποψηφιότητες να κατατεθούν την ερχόμενη Παρασκευή 3 Απριλίου 2015 και ώρες 11:00 π.μ. έως 17:00 μ.μ. στην Τριμελή Επιτροπή Παραλαβής υποψηφιοτήτων που θα απαρτίζεται από τους Πρόεδρο, Α' Αντιπρόεδρο, Γενικό Γραμματέα και ακολούθως το Δ.Σ. θα ανακοινώσει τις υποψηφιότητες.

    Οι υποψηφιότητες θα κατατίθενται από οποιανδήποτε συνάδελφο - μέλος της Ένωσης με υπεύθυνη δήλωση ή αίτηση του υποψηφίου, στην οποία θα αναφέρονται όλα τα σχετικά και η οποία θα είναι επικυρωμένη για το γνήσιο της υπογραφής, όπου και θα αναφέρονται το όργανο ή τα όργανα για τα οποία θα είναι η υποψηφιότητα, ενώ ο κάθε συνδυασμός θα αναφέρει και υποβάλει σε ένα απλό έγγραφο όλους τους υποψηφίους. Αιτήσεις που θα αποστέλλονται με φαξ ή με e-mail, δεν θα γίνονται δεκτές. Επίσης, εγγραφές νέων μελών τα οποία θα έχουν όλα τα νόμιμα δικαιώματά τους στην εκλογική διαδικασία, θα παραλαμβάνονται μέχρι και την 3 Απριλίου 2015 και ώρα 17:00.

   Οι εκλογές θα πραγματοποιηθούν από Εφορευτική Επιτροπή που θα αποτελείται από πέντε (5) δικαστικούς λειτουργούς και με το σύστημα της απλής αναλογικής, βάσει του αρθ. 30Α του ν. 1264/82, όπως προστέθηκε με το αρθ. 1 του Ν.2265/94 και αντικαταστάθηκε και τροποποιήθηκε με το αρθ. 18 του Ν.3938/11.


         ΣΥΝΑΔΕΛΦΕ ΕΣΥ ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙΣ ΓΙΑ ΤΟΥΣ ΕΚΠΡΟΣΩΠΟΥΣ ΣΟΥ

                                    ΣΑΣ ΠΕΡΙΜΕΝΟΥΜΕ ΟΛΟΥΣ


                                   ΕΝΙΣΧΥΣΤΕ ΤΗΝ ΕΝΩΣΗ ΣΑΣ