Τρίτη, 3 Μαρτίου 2015

Αυτοδίκαιη χρήση της οφειλόμενης δεύτερης ημερήσιας ανάπαυσης μετά το πέρας του δεκαπενθημέρου

Αθήνα, 3 Μαρτίου 2015 Αρ. Ποτ.:302/9/53α
Προς: Τις Πρωτοβάθμιες Οργανώσεις
Συνάδελφοι,
Σας διαβιβάζουμε το υπ' αριθ. 1710/15/338200 από 21-02-2015 έγγραφο του Κλάδου Διοικητικής Υποστήριξης & Ανθρωπίνου Δυναμικού/ Διεύθυνση Νομικής Υποστήριξης /Τμ. 1ο Νομικών Υποθέσεων/ Α.Ε.Α., με θέμα: «Χορήγηση Ημερήσιας Ανάπαυσης Αστυνομικού Προσωπικού», για την ενημέρωση των μελών σας, τονίζοντας ότι η Ομοσπονδία μας αγωνίζεται για την εφαρμογή του σχετικού άρθρου του ψηφίσματος του Συνεδρίου μας, το οποίο αναφέρει:
«Λογοδοσία της διοίκησης και θέσπιση πειθαρχικών μέτρων σε περίπτωση αυθαιρεσίας εκείνων που έχουν την ευθύνη αλλά δεν εφαρμόζουν τη νομοθεσία και τους κανονισμούς (υγιεινή και ασφάλεια του αστυνομικού προσωπικού, έκδοση υπηρεσίας σε εβδομαδιαία βάση κλπ). Ο νέος θεσμός του Συνηγόρου του Αστυνομικού πρέπει να αναβαθμιστεί και προς αυτήν την κατεύθυνση».
Αυτό, μαζί με την επαγρύπνηση, τις πιέσεις και τις δράσεις που οφείλει να εξαντλεί κάθε Πρωτοβάθμια Οργάνωση, ελαχιστοποιεί τα φαινόμενα της διοικητικής αυθαιρεσίας σε ότι αφορά την εφαρμογή του κανονισμού περί «χρόνου εργασίας».