Τετάρτη, 12 Ιουνίου 2013

Δήλωση Φορολογίας Εισοδήματος Οικονομικού Έτους 2013


Η Εκλογική αποζημίωση της 6ης Μαΐου 2012 και 17ης Ιουνίου 2012 υπόκεινται στις νόμιμες κρατήσεις καθώς και σε φορολογία εισοδήματος.

ΥΠΟΔΕΙΓΜΑ ΒΕΒΑΙΩΣΗΣ ΑΠΟΔΟΧΩΝ ΕΤΟΥΣ 2012
 
 
Α. ΑΜΟΙΒΕΣ ΠΟΥ ΦΟΡΟΛΟΓΟΥΝΤΑΙ
 
ΜΙΣΘΟΙ ΕΠΙΔΟΜΑΤΑ
ΥΠΕΡΩΡΙΕΣ ΠΕΝΘΗΜΕΡΟ
ΣΥΝΟΛΟ
ΜΙΚΤΕΣ ΑΠΟΔΟΧΕΣ
 
 
 
ΚΡΑΤΗΣΕΙΣ
 
 
 
ΚΑΘΑΡΟ ΠΟΣΟ
 
 
(β)
ΑΝΑΛΟΓΟΥΝ ΦΟΡΟΣ
 
 
(ε)
ΠΑΡΑΚΡΑΤΗΘΕΙΣ ΦΟΡΟΣ
 
 
(δ)
ΕΙΔΙΚΗ ΕΙΣΦΟΡΑ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ
 
 
 


Β.ΕΚΛΟΓΙΚΗ ΑΠΟΖΗΜΙΩΣΗ
 
ΜΙΚΤΕΣ ΑΠΟΔΟΧΕΣ
 
ΚΡΑΤΗΣΕΙΣ
 
ΦΟΡΟΛΟΓΗΤΕΟ ΠΟΣΟ
(α)
ΠΑΡΑΚΡΑΤΗΘΕΙΣ ΦΟΡΟΣ
(γ)

Γ. ΟΔΗΓΙΕΣ

1.    Το φορολογητέο ποσό (α) του πίνακα εκλογικής αποζημίωσης προστίθεται στο καθαρό ποσό (β) του πίνακα Α και το σύνολο που προκύπτει δηλώνεται στον κωδικό 301 του Ε1 εντύπου του Υπουργείου Οικονομικών της Δήλωσης Φορολογίας Εισιδήματος Φυσικών Προσώπων.

2.    Ο παρακρατηθείς φόρος της εκλογικής αποζημίωσης (γ) προστίθεται στο σύνολο του παρακρατηθέντα φόρου (δ) του πίνακα Α και το σύνολο που προκύπτει δηλώνεται στον κωδικό 315 του Ε1 εντύπου του Υπουργείου Οικονομικών της Δήλωσης Φορολογίας Εισοδήματος Φυσικών Προσώπων.

3.    Το φορολογητέο ποσό της εκλογικής αποζημίωσης (α) πολλαπλασιάζεται με συντελεστή 0,20 και το αποτέλεσμα αυτού προστίθεται στον αναλογούντα φόρο (ε) του πίνακα Α και το σύνολο που προκύπτει δηλώνεται στον κωδικό 313 του Ε1 εντύπου τουΥπουργείου Οικονομικών της Δήλωσης Φορολογίας Εισοδήματος Φυσικών Προσώπων.
 
 
Διευκρινιστική από το Αρχηγείο Ελληνικής Αστυνομίας Κ/Ο/Π/Δ/ΝΣΗ Οικονομικών
 
Α.Σ.Π.Α. Θεσσαλονίκης