Σάββατο, 8 Ιουνίου 2013

Απαγορεύονται οι Ανακλήσεις ΡΕΠΟ από αυτούς που δεν είναι αρμόδιοι.


Για να γνωρίζουμε τα δικαιώματα μας.
Το Π.Δ. 394 /2001 άρθρο 2 παράγραφο 5 Αναφέρει:

"Η ημερήσια ανάπαυση αρχίζει από την 06:00 ώρα της επόμενης ημέρας από την ημέρα λήξης της υπηρεσίας του αστυνομικού και διαρκεί τουλάχιστον 24 ώρες. Το αστυνομικό προσωπικό που κάνει χρήση ημερήσιας ανάπαυσης απουσιάζει νόμιμα και η αδυναμία έγκαιρης επιστροφής στην Υπηρεσία του για λόγους
ανωτέρας βίας δεν θεωρείται υπέρβαση της ημερήσιας ανάπαυσης και εφαρμόζονται αναλογικά οι διατάξεις του άρθρου 24 του Π.Δ. 27/1986.

Η ημερήσια ανάπαυση δεν ανακαλείται, με την επιφύλαξη του άρθρου 12 παρ. 1 του Π.Δ. 27/1986."

Το Π.Δ. 27/1986 άρθρο 12 παρ. 1 Αναφέρει:

"Ο αναπληρωτής Υπουργός Εσωτερικών και Δημόσιας Τάξης , σε περιπτώσεις όλως εξαιρετικών και εκτάκτων υπηρεσιακών αναγκών και όσο χρόνο διαρκούν οι ανάγκες αυτές , μπορεί, με πρόταση του Αρχηγού της Ελληνικής Αστυνομίας , να αναστέλλει τη χορήγηση των   αδειών να περιορίζει τη διάρκεια αυτών ή να ανακαλεί τις άδειες που έχουν χορηγηθεί."

Συμπέρασμα το ΡΕΠΟ ανακαλείται μετά από απόφαση του Υπουργού και πρόταση του Αρχηγού.
Όποιος παραβιάζει τα ανωτέρω θεωρούμαι ότι είναι έκθετος.

Α.Σ.Π.Α. Θεσσαλονίκης