Πέμπτη, 17 Ιανουαρίου 2013

Παρέμβαση ΠΟΑΣΥ για άρση της αδικίας της απογραφής αστυνομικών ως εκπαίδευσης κατηγορίας Τ.Ε.


Παρέμβαση ΠΟΑΣΥ για άρση της αδικίας της απογραφής αστυνομικών ως εκπαίδευσης κατηγορίας Τ.Ε.
"Eπιβεβλημένη η άμεση άρση της αδικίας και η καταγραφή των αποφοίτων Σχολών Αστυφυλάκων ως υπαλλήλων εκπαίδευσης κατηγορίας Τ.Ε."
Κύριοι Υπουργοί,
 Η Ομοσπονδία μας ενισχύοντας το δίκαιο αίτημά της για την απογραφή των αποφοίτων της Σχολής Αστυφυλάκων, κατά τη διαδικασία της απογραφής του Ν.3845/2010, ως υπαλλήλων κατηγορίας εκπαίδευσης
Τ.Ε., παραθέτει την κάτωθι επιχειρηματολογία προσδοκώντας στην άμεση επίλυση του προβλήματος αυτού, την οποία αναμένουν τα χιλιάδες μέλη μας αστυνομικοί υπάλληλοι και άπτεται στη συνταγματική αρχή της ίσης μεταχείρισης και αντιμετώπισης.
Α. Με το άρθρ. 2 παρ. 1 β του Ν.3845/2010 (ΦΕΚ 65 Α), όπως αυτό αντικαταστάθηκε με το άρθρο 20 παρ.1 του Ν. 3870/2010 (ΦΕΚ 138 Α) ορίστηκε ότι:  «1β. Διενεργείται απογραφή του πάσης φύσεως προσωπικού του Δημοσίου, των Ο.Τ.Α. α' και β' βαθμού και των Ν.Π.Δ.Δ., συμπεριλαμβανομένων των δικαστικών και δημόσιων λειτουργών, των αιρετών οργάνων της Τοπικής Αυτοδιοίκησης, των κληρικών, των στρατιωτικών και του πάσης φύσεως ένστολου προσωπικού. Απογράφονται επίσης τα φυσικά πρόσωπα που απασχολούνται στο Δημόσιο, στα Ν.Π.Δ.Δ. και στην Τοπική Αυτοδιοίκηση με οποιουδήποτε τύπου σύμβαση έμμισθης εντολής, μίσθωσης έργου ή παροχής ανεξάρτητων υπηρεσιών.»  Σε εκτέλεση του ανωτέρω άρθρου εκδόθηκε η υπ' αριθμ. 2/37345/0004/4−6−2010(ΦΕΚ 784/Β/4−6−2010) Κοινή Υπουργική Απόφαση των Υπουργών Εσωτερικών, Αποκέντρωσης και Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης και Οικονομικών, «Απογραφή προσωπικού του δημοσίου, των Ν.Π.Δ.Δ. και των OTA α΄ και β΄ βαθμού και σύσταση Ενιαίας Αρχής Πληρωμής».  Στο άρθρο 1 περ.1.10 της ανωτέρω ΚΥΑ ορίζεται ότι «Στις διατάξεις της παρούσας απόφασης υπάγεται το πάσης φύσεως προσωπικό του δημοσίου, των νομικών προσώπων δημοσίου δικαίου, των ΟΤΑ α' και β' βαθμού, ως ακολούθως: [...] 1.10 τα μόνιμα στελέχη των ενόπλων δυνάμεων, της Ελληνικής Αστυνομίας, του Πυροσβεστικού και Λιμενικού Σώματος.»  Περαιτέρω, στο άρθρο 3 παρ.1 της ίδιας ΚΥΑ ορίζεται ο τρόπος και η διαδικασία απογραφής και ειδικότερα ότι: «1. Όλοι οι υπαγόμενοι στο πεδίο εφαρμογής του άρθρου 1 της παρούσας απόφασης υποχρεούνται να συμπληρώσουν ηλεκτρονική σελίδα απογραφής, η οποία βρίσκεται στον ιστότοπο www.apografi.gov.gr. και περιέχει: α) προσωπικά στοιχεία του υπαλλήλου, β) στοιχεία υπηρεσιακής κατάστασης του υπαλλήλου και γ) τίτλους σπουδών του υπαλλήλου». Ως παράρτημα στην ανωτέρω ΚΥΑ έχει επισυναφθεί υπόδειγμα - φόρμα απογραφής, το οποίο προβλέπει, μεταξύ άλλων, την καταχώρηση της Κατηγορίας Εκπαίδευσης (ΠΕ, ΤΕ, ΔΕ, ΥΕ), ως Στοιχείου Υπηρεσιακής Κατάστασης.  

Β. Η ερμηνεία των όρων ΔΕ και ΤΕ δίνεται από το άρθρο 77 του Υπαλληλικού Κώδικα (Ν. 3528/2007), στο οποίο ορίζεται ότι:  1[...] 2. Θέσεις της κατηγορίας ΔΕ είναι εκείνες, για τις οποίες ως τυπικό προσόν διορισμού ορίζεται απολυτήριος τίτλος ή πτυχίο σχολής δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης ή άλλου ισότιμου σχολείου ή αναγνωρισμένης σχολής τυφλών τηλεφωνητών. Στις περιπτώσεις που δεν καθίσταται δυνατή η πλήρωση θέσεων κλάδων τεχνικών ειδικοτήτων κατηγορίας ΔΕ, διότι δεν προσήλθε κανένας υποψήφιος με τα προσόντα της παρούσας παραγράφου ή προσήλθαν λιγότεροι από τις προς πλήρωση θέσεις, επιτρέπεται ο διορισμός με τα προσόντα της προηγούμενης παραγράφου και τριετή τουλάχιστον αντίστοιχη εμπειρία.  3. Θέσεις της κατηγορίας ΤΕ είναι εκείνες για τις οποίες ως τυπικό προσόν διορισμού ορίζεται το πτυχίο ή το δίπλωμα τμήματος ή σχολής τεχνολογικού τομέα ανώτατης εκπαίδευσης της ημεδαπής ή ισότιμο πτυχίο ή δίπλωμα της ημεδαπής ή αλλοδαπής ή πτυχίο Κ.Α.Τ.Ε.Ε. ή ισότιμο πτυχίο ή δίπλωμα της ημεδαπής ή αλλοδαπής.4.[...]  Συνεπώς, στην κατηγορία ΤΕ εντάσσονται όχι μόνο οι κάτοχοι πτυχίων των Τεχνολογικών Εκπαιδευτικών Ιδρυμάτων, τα οποία έχουν ενταχθεί στην ανώτατη εκπαίδευση με το άρθρο 2 παρ.1 του Ν.3549/2007, αλλά και κάτοχοι πτυχίων των Κέντρων Ανώτερης Τεχνικής και Επαγγελματικής Εκπαίδευσης (Ν.576/1977) ή ισότιμου πτυχίου ή διπλώματος. Συνεπώς, στην κατηγορία ΤΕ εντάσσονται κάτοχοι πτυχίου ή διπλώματος τόσο ανώτατης όσο και ανώτερης εκπαίδευσης, εφόσον έχει ληφθεί υπόψη ως προσόν διορισμού.  Επισημαίνεται ότι, υπό το καθεστώς του προϊσχύσαντος Υπαλληλικού Κώδικα (Ν.2683/1999), στο άρθρο 76 παρ.3 οριζόταν ότι:  «Θέσεις της κατηγορίας ΤΕ είναι εκείνες για τις οποίες ως τυπικό προσόν διορισμού ορίζεται το πτυχίο ή το δίπλωμα σχολής τεχνολογικού εκπαιδευτικού ιδρύματος της ημεδαπής ή ισότιμο πτυχίο ή δίπλωμα της ημεδαπής ή αλλοδαπής ή πτυχίο Κ.Α.Τ.Ε.Ε. ή ισότιμο πτυχίο ή δίπλωμα της ημεδαπής ή αλλοδαπής.»  Στην κατηγορία, δηλαδή, αυτή εντάσσονταν κάτοχοι πτυχίων σχολών τεχνολογικών εκπαιδευτικών ιδρυμάτων ή κέντρων ανώτερης τεχνολογικής και επαγγελματικής εκπαίδευσης, δηλαδή σχολών που εντάσσονταν στην κατηγορία της ανώτερης τριτοβάθμιας εκπαίδευσης.  Με την ψήφιση του ισχύοντος Υπαλληλικού Κώδικα Ν.3528/2007 και την, σχεδόν ταυτόχρονη, ένταξη των ΤΕΙ στην Ανώτατη εκπαίδευση με το Ν.3549/2007, προσαρμόστηκε γλωσσικά η διατύπωση του άρθρου, το οποίο αναφέρεται πλέον σε «σχολές τεχνολογικού τομέα ανώτατης εκπαίδευσης», συνεχίζει όμως να περιλαμβάνει στην ίδια κατηγορία και τους απόφοιτους των κέντρων ανώτερης τεχνολογικής και επαγγελματικής εκπαίδευσης. Συνεπώς, υπό τον ισχύοντα Υπαλληλικό Κώδικα, η κατηγορία ΤΕ «διευρύνθηκε» συμπεριλαμβάνοντας και σχολές που εντάσσονται πλέον στην ανώτατη εκπαίδευση (ΑΤΕΙ), συνεχίζοντας όμως να εμπεριέχει σχολές ανώτερης εκπαίδευσης. Αντίθετη ερμηνεία, ότι δηλαδή στην κατηγορία ΤΕ εντάσσονται μόνο κάτοχοι πτυχίων σχολών ανώτατης και όχι ανώτερης εκπαίδευσης, θα συνιστούσε αδικαιολόγητη δυσμενή μεταχείριση και υποβάθμιση των πτυχιούχων σχολών ανώτερης εκπαίδευσης.  Από τα ανωτέρω προκύπτει με σαφήνεια ότι στην κατηγορία ΤΕ συνεχίζουν και εντάσσονται κάτοχοι πτυχίων σχολών ανώτερης εκπαίδευσης.  Εξάλλου, πρέπει να παρατηρηθεί ότι πτυχιούχοι Σχολών Ανώτερης εκπαίδευσης έχουν υπαχθεί νομοθετικά όχι μόνο στην κατηγορία ΤΕ αλλά ακόμη και στην κατηγορία ΠΕ (βλ. ενδεικτικά την παρ.31 άρθρ.9 του Ν.2266/1994 για την περίπτωση των αποφοίτων Παιδαγωγικής Ακαδημίας και Σχολών Νηπιαγωγών, άρθρο 35 του Ν.2646/1998 για τους απόφοιτους Σχολών Οικιακής Οικονομίας και Νηπιαγωγών κ.α.).  
Γ. Στο άρθρο 41 παρ.4 εδ. α ορίζεται ότι: «Η Σχολή Αξιωματικών της Ελληνικής Αστυνομίας είναι ισότιμη με τις Σχολές των Ανωτάτων Εκπαιδευτικών Ιδρυμάτων της Χώρας». Με βάση την ανωτέρω διάταξη, οι αστυνομικοί υπάλληλοι απόφοιτοι της ανωτέρω Σχολής χαρακτηρίζονται ήδη, για τις ανάγκες της απογραφής του Ν. 3845/2010, ως προσωπικό κατηγορίας εκπαίδευσης ΠΕ. Τούτο δε ανεξάρτητα από το γεγονός ότι η κατάταξή τους στο Σώμα τοποθετείται χρονικά πριν την είσοδο στη Σχολή και, συνεπώς, πριν την ευδόκιμη αποφοίτηση, δηλαδή πριν την απόκτηση του τυπικού προσόντος. Συνεπώς, κρίσιμο εν προκειμένω δεν είναι το τυπικό προσόν που απαιτείται για την κατάταξη και είσοδο στη Σχολή (απολυτήριο Λυκείου) αλλά το επίπεδο εκπαίδευσης που έλαβαν στην εν λόγω Σχολή.  
Δ. Περαιτέρω, με την παρ.4 του άρθρ. 25 του Ν. 4058/2012 προστέθηκε στην παρ.4 του άρθρ.41 του Ν.1481/1984 εδάφιο το οποίο ορίζει ότι: «Η παραγωγική Σχολή Αστυφυλάκων και το Τμήμα Επαγγελματικής Μετεκπαίδευσης Ανθυπαστυνόμων της Σχολής Μετεκπαίδευσης και Επιμόρφωσης της Ελληνικής Αστυνομίας ανήκουν στην ανώτερη βαθμίδα της τριτοβάθμιας εκπαίδευσης.» Η διάταξη αυτή ψηφίστηκε στις 21-3-2012 και δημοσιεύθηκε στην ΕτΚ στις 22-3-2012 (ΦΕΚ 63 Α'/22.03.2012).  Όπως παρατηρείται και στην αιτιολογική έκθεση, «η ρύθμιση προωθείται σε εναρμόνιση με τη διάταξη της παρ.5 του άρθρου 19 του Ν.2913/2001, βάσει της οποίας οι Σχολές των Μονίμων Υπαξιωματικών του Υπουργείου Εθνικής Άμυνας έχουν ήδη υπαχθεί στη δομή της τριτοβάθμιας εκπαίδευσης και μάλιστα στην Ανώτερη βαθμίδα. Η διάταξη τελεί σε συμφωνία με τη διάταξη της παρ.7 του άρθρου 16 του Συντάγματος το οποίο προβλέπει ότι η επαγγελματική εκπαίδευση παρέχεται από το Κράτος από σχολές ανώτερης βαθμίδας στις οποίες η φοίτηση διαρκεί μέχρι τρία έτη καθόσον η Σχολή Αστυφυλάκων εντάσσεται στις σχολές που παρέχουν επαγγελματική εκπαίδευση στους σπουδαστές της και η φοίτηση σε αυτή διαρκεί συνολικά πέντε εξάμηνα.».  
Ε. Η έννοια της ανώτερης βαθμίδας και της επαγγελματικής εκπαίδευσης ορίζεται καταρχήν στο άρθρο 16 παρ.7 του Συντάγματος. Εξάλλου, από τη διάταξη των παρ.1 και 2 του άρθρ. 41 του Ν. 1481/1984 (ΦΕΚ 152 Α') προκύπτει ότι οι Σχολές της Αστυνομικής Ακαδημίας παρέχουν επαγγελματική εκπαίδευση, καθώς σε αυτές εκπαιδεύεται, μετεκπαιδεύεται και επιμορφώνεται το προσωπικό του Υπουργείου Δημόσιας για την αποτελεσματική εκτέλεση της αποστολής του. Περαιτέρω, από τις διατάξεις του άρθρ.1 του Ν. 2226/94 προκύπτει ότι η εισαγωγή σπουδαστών στη Σχολή Αστυφυλάκων και στη Σχολή Αξιωματικών της Ελληνικής Αστυνομίας γίνεται με το σύστημα των γενικών εξετάσεων, σύμφωνα με τις διατάξεις των άρθρων 1 και 2 του ν. 1351/1983 (ΦΕΚ 56 Α') "Εισαγωγή σπουδαστών στην Τριτοβάθμια εκπαίδευση και άλλες διατάξεις", όπως έχουν τροποποιηθεί και συμπληρωθεί μεταγενέστερα και ισχύουν κάθε φορά.  
ΣΤ. Όπως είναι γνωστό, η διάκριση κατηγοριών εκπαίδευσης ΔΕ, ΤΕ, ΠΕ κλπ, προερχόμενη από τον Υπαλληλικό Κώδικα, αφορά καταρχήν σε πολιτικούς δημόσιους υπαλλήλους. Αντίθετα, το αστυνομικό προσωπικό διακρίνεται, καταρχήν, με βάση το βαθμό που φέρει ή το είδος των καθηκόντων που του έχουν ανατεθεί.  Επίσης παρατηρείται ότι ομοιόβαθμοι αστυνομικοί υπάλληλοι διαφοροποιούνται ως προς την εν γένει υπηρεσιακή τους κατάσταση με βάση τον τρόπο κατάταξής τους στην ΕΛΑΣ και ειδικότερα την προέλευσή τους ή όχι από παραγωγικές σχολές. Συνεπώς, αστυνομικός υπάλληλος ο οποίος κατετάγη στο Σώμα και φοίτησε στην παραγωγική Σχολή Αστυφυλάκων, ή ο οποίος έχει προαχθεί μετά από φοίτηση στο Τ.Ε.Μ.Α της Σ.Μ.Ε. της ΕΛ.ΑΣ., διαφοροποιείται ως προς την υπηρεσιακή του κατάσταση από ομοιόβαθμους οι οποίοι δεν έχουν καταταγεί ή προαχθεί με τον ίδιο τρόπο. Εξάλλου, από τους οργανισμούς της ΕΛ.ΑΣ. προβλέπεται διαφοροποίηση στην υπηρεσιακή εξέλιξη για κατόχους αυξημένων τυπικών προσόντων.  
Ζ. Από τα ανωτέρω προκύπτει ότι, εφόσον η Πολιτεία επέλεξε να απογράψει το σύνολο των μισθοδοτούμενων από το Ελληνικό Δημόσιο με ενιαίο τρόπο, ανεξάρτητα από την ειδικότερη διάρθρωση των επί μέρους κατηγοριών υπαλλήλων, η απογραφή αυτή θα πρέπει να γίνει σύμφωνα με την κείμενη νομοθεσία και με τήρηση της συνταγματικής αρχής της ισότητας.  
Το ένστολο προσωπικό της ΕΛ.ΑΣ., αν και καταρχήν δεν διακρίνεται από τις οικείες διατάξεις σε κατηγορίες εκπαίδευσης (ΥΕ, ΔΕ, ΤΕ, ΠΕ), εντούτοις έχει έννομο συμφέρον να απογραφεί ανάλογα με το επίπεδο εκπαίδευσης το οποίο έλαβε κατά την κατάταξή του και το οποίο προσδιορίζει την υπηρεσιακή του εξέλιξη.  Οι απόφοιτοι της Σχολής Αστυφυλάκων, στην οποία έχουν εισαχθεί κατόπιν πανελλήνιων εξετάσεων και έχουν λάβει υπερδιετή ειδική επαγγελματική εκπαίδευση, προσομοιάζουν, ως προς την κατηγορία εκπαίδευσης, με υπαλλήλους κατηγορίας ΤΕ. Σε τούτο συνηγορεί, πέραν των ανωτέρω στοιχείων (τρόπος εισαγωγής, είδος και διάρκεια εκπαίδευσης) και ο ρητός χαρακτηρισμός της Σχολής Αστυφυλάκων ως ανήκουσας στην ανώτερη βαθμίδα της τριτοβάθμιας εκπαίδευσης, σύμφωνα με την παρ.4 του άρθρ. 25 του Ν. 4058/2012.
 Κύριοι Υπουργοί,
 Κατόπιν όλων των ανωτέρω είναι επιβεβλημένη η άμεση άρση της αδικίας και η καταγραφή των αποφοίτων Σχολών Αστυφυλάκων ως υπαλλήλων εκπαίδευσης κατηγορίας Τ.Ε.  Πεπεισμένοι ότι αναγνωρίζετε το δίκαιο των επιχειρημάτων μας παρακαλούμε για την άμεση, από μέρους σας, ικανοποίηση του αιτήματος των χιλιάδων συναδέλφων μας.
 .